รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน (ณ 30 กรกฎาคม 2562)

รายละเอียด:

ที่ ปก/บค.ทบ1008/2562 เรื่องการสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งที่เปิดรับ
1.นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
2.เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัย
3.วิศวกร (ระบบบริหารความปลอดภัย)
4.เจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน

** ทุกตำแหน่งเปิดรับสมัครวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562 **